Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımının kabul edilmesi için "Tamam" butonuna tıklanması gerekmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

TAMAM
EN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydın Doğan Vakfı (“ADV” veya “Vakıf”) tarafından, işlettiği “https://aydindoganvakfi.org.tr” web-sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Vakfımızın önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65/1 Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Vakıf nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Vakfımız tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

  • İlgili kişi tarafından iletişim kanalları vasıtasıyla talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Gönüllü ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Vakıf’ın iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  • Vakıf’ın ve Vakıf’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temininin sağlanması.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği kanunen yetkili kamu kurumlarına 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

  • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Vakıf’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  • KVKK m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65/1 Üsküdar/İstanbul” adresine gönderme yöntemiyle veya “advakfi@advakfi.org" adresine iletme yöntemiyle de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Vakfımız taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Vakfımız talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Vakfımız nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.