Çocuklara ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

Aydın Doğan Vakfı (“Vakıf”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız (“KVK Politikası”) kapsamında, 18 yaşından küçük kişilere (“Çocuk”) ait kişisel verilerin korunması hususuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. KVK Politikamıza istinaden hazırlanan Aydın Doğan Vakfı Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat ve Çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olup, verisi işlenen Çocukların haklarının etkin şekilde gözetilmesi önceliğimizdir. 

Bu nedenle, Çocuklar’a ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, KVK Politikası ve işbu Politika’ya uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

2. Çocuklara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çocuklara ait kişisel veriler, Vakıf tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında ve KVKK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen hallerde işlenmektedir: 

  • Vakıf bünyesinde yürütülen faaliyetlerde güvenliğin sağlanması,
  • Vakıf bünyesinde düzenlenen organizasyonlarda katılımcıların belirlenmesi, 
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

3. Veli veya Yasal Temsilciden Alınacak Açık Rıza

Çocuklara ait kişisel verilerin işlenmesinin sunduğumuz hizmet ve yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında ve yukarıda anılan amaçlar dahilinde gerekli olduğu hallerde, söz konusu verilerin işlenebilmesi için çocuğun veli veya yasal temsilcisinin açık rızasını, sunulan hizmetin mahiyetine göre, elektronik ortamda veya fiziki formlar vasıtasıyla almaktayız. 

4. Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Aktarılması

Çocuklara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, veli veya yasal temsilcilerinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarılamaz. 

Yukarıda anılan amaçlar dahilinde bizimle paylaşılan veriler, kişisel verisi aktarılacak çocuğun veli veya yasal temsilcisinin açık rızasının alınması sonrasında bağlı bulunduğumuz iş ortaklarımız, yetkililerimiz, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin detaylı bilgi için lütfen KVK Politikası’nı inceleyiniz. 

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileri, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç için işlediğimiz hallerde verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız idari ve teknik tedbirlere ilişkin detaylı bilgi için lütfen KVK Politikası’nı inceleyiniz.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin engellenmesine yönelik ve kişisel verilerin ifşası durumunda alınacak tedbirler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen KVK Politikası’nı inceleyiniz.

7. Çocukların Kişisel Verileri Üzerindeki Hakları

KVK Politikası’nda “İlgili Kişinin Hakları” bölümü altında yer alan hak ve talepler, kişisel veri sahibi çocuğun veli veya yasal temsilcisi aracılığıyla kullanılabilecektir. Söz konusu başvuruyu gerçekleştiren veli veya yasal temsilci, başvurularına kanuni temsilcilik sıfatlarını kanıtlayacak nitelikte belgeler (ör. çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, vesayet kararı vb.) eklemelidir.

Söz konusu talepler, çocuğun veli veya yasal temsilcisi tarafından Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi no.65 34676 Üsküdar / İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imza ile imzalanmış “İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilecektir. Başvuru usulü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen KVK Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu haklara ilişkin talepler bu yöntem ile de iletilebilecektir.

8. Politikanın Güncellenmesi

Politikamız yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Bu nedenle, belirli aralıklarla işbu Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.