Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. AMAÇ

Aydın Doğan Vakfı (“Vakıf” veya “Şirket”) olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, bağışçılarımızın, bursiyerlerimizin, bursiyer adaylarımızın, yarışmacılarımızın, aile bireylerinin, tedarikçi yetkililerinin, tedarikçi çalışanlarının, ziyaretçilerimizin, çevrimiçi ziyaretçilerimizin ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almakta ve aldığımız tedbirleri güncel tutmaktayız.

İşbu Vakıf Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.
 

2. KAPSAM

Vakıf tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Aydın Doğan Vakfı (“Vakıf” veya “Şirket”) olarak; çalışan, çalışan adayı, bağışçı, bursiyer, bursiyer adayı, yarışmacı, aile bireyleri, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilere kişisel ait tüm kişisel verilere işbu Politika uygulanmaktadır.

Politikamız, Vakıf bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.
 

3. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu Politika kapsamında;

a. Vakıf veya Şirket: Aydın Doğan Vakfı’nı

b. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

c. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

ç. Çalışan: Vakıf personelini,

d. Çalışan adayı: Vakıf’a iş başvurusunda bulunmuş olan kişileri,

e. Çevrimiçi Ziyaretçiler: Vakıf internet sitesi ziyaretçilerini,

f. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,

g. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

ğ. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

h. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ı. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

i. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

j. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

k. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

l. KVKK ya da Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve

m. Politika: VakıfKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı

ifade eder.
 

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

Genel Müdürlük;

1. Bu Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

2. Politika’nın, oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

3. Sorumlu oldukları faaliyetlerde, görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması, Politika’ya aykırı hususların tespiti amacıyla konuların incelenmesi bildirilmesinden sorumludur.

4. İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması sorumludur.

5. Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması sorumludur.

6. Bu Politika çerçevesinde, Vakfın kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanmasından sorumludur.
 

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Ticari unvanımıza ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve
 • KVKK’dan doğan hakları

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Vakıf olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğümüzü, internet sitemiz üzerinden veya fiziki yerleşkelerimizde yer alan panolar veya ilgili kişi gruplarına ait bilgilendirme metinleri aracılığıyla yerine getirmekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 11’inci bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.
 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz. 

İşbu Politika doğrudan bir kişiyi ifade eden kişinin adı, soyadı, TC Kimlik numarası gibi bilgilere uygulandığı gibi dolaylı şekilde ilgili kişinin tespit edilebildiği bilgilere de uygulanır.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. 

Özel nitelikli kişisel veriler de işbu Politika hükümlerine tabidir.

6.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Vakıf faaliyetlerimiz ile istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan kişi kategorilerine ilişkin kişisel verileri işlemekteyiz:

Çalışanlarımız Çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
Çalışan adaylarımız Vakıf’a çeşitli yollarla iş başvurusunda bulunmuş ya da özel istihdam büroları aracılığıyla (Kariyer.net, LinkedIn vb) özgeçmiş bilgileri iletilmiş olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Bursiyelerimiz Vakıf’ın burs sağladığı gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Bursiyer Adayları Vakıf’a burs başvurusunda bulunmuş gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Yarışmacılar Vakıf’ın düzenlediği yarışmalara katılan gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Bağışçılar Vakıf’a bağışta bulunan gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Tedarikçi Çalışanlarımız Vakıf’ın faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak hizmet sunan tarafların çalışanı olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Tedarikçi Yetkililerimiz Vakıf’ın faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak hizmet sunan tarafların yetkili kişisi veya hissedarı olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçilerimiz Vakıf’a ait fiziksel mekanlara çeşitli amaçlarla gelen gerçek kişileri ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.
Çevrimiçi ziyaretçilerimiz Vakıf’a ait olan internet sitelerimizi çeşitli amaçlarla ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir. Çerez Politikamıza……….. adresinden ulaşabilirsiniz.
Aile Bireyleri Vakıf çalışanlarının aile bireylerini ifade etmektedir. Aydınlatma Metni’ne aydindoganvakfi.org.tr/tr/adv-hakkinda/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni-195-pg adresinden ulaşabilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek işlemekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken mümkünse verinin sizden elde edilmesi anında kısaca işleme amacını açıklıyor ve işlem ile ilgili ayrıntılı olmayan bilgilere ilgili kişinin erişiminizi sağlıyoruz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Ancak verilerin önemli bir kısmı İlgili Kişilerin beyanı esas alınarak işlendiği için bu beyanları en doğru şekilde yansıtmakta ve İlgili Kişilere verilerini güncellemesi ve var ise hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Vakıf olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri belirlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

7.2. Kişisel veri işleme amaçlarımız

Vakıf olarak kişisel verileri işleme amaçlarımız işlediğimiz her veri kategorisi için kişi kategorileri özelinde hazırlanan Aydınlatma Metinleri’nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Söz konusu aydınlatma metinlerinde sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddesinde öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Vakıf tarafından açık rızanız alınmaktadır.

7.3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz

Kişisel veriler; basılı iletişim/ şikayet formları, çevrimiçi elektronik formlar (örn: Vakfın veya hizmet aldığı websitesi üzerinden gelen iletişim veya başvuru formu, kişisel veri içeren dokümantasyon), anketler, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), Vakıfın düzenlediği yarışmalar için ıslak imzalı veya elektronik ortamda alınan başvuru formları, çevrimiçi platformlar (web sitesi vb.), danışmanlık şirketleri ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, LinkedIn dahil), çevrimiçi platformlarımız tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (örn:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (örn: Google Analytics) ve İlgili Kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

7.4. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz

Kişisel veriler, Vakıf adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda veri kategorilerine özgü olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen 

 • “Kanunlarda açıkça öngörülme”, 
 • “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 
 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 
 • “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 
 • “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

7.5. Özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz

Sağlık bilgileri, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak Vakıftarafından işlenmektedir. Bununla birlikte, sağlık bilgilerinin Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen amaçlardan farklı bir amaçla işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu bilgiler İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel veriler, yukarıda ilgili kategori altında belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kanunlarda öngörülen durumlar haricinde özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

7.6. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

7.6.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, KVKK’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir. Söz konusu bilgilendirmeler aydınlatma metinlerimiz aracılığıyla yapılmaktadır.

7.6.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller

Aşağıda sayılan hallerde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması).
 • Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
  Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, resmi kurum ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.).
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
  İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması).
 • Meşru menfaatler kapsamında veri işlemenin zorunlu olması
  İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vakıf’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

7.6.3.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir. 

7.7. İnternet sitelerimizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Vakıf olarak “https://aydindoganvakfi.org.tr/tr” adresli sitesini işletmekteyiz.

Çerezleri, internet sayfamızda işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitemizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal ve hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitesinde yayınlanmakta olan “Çerez Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

7.8. Kablosuz ağa erişim kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup söz konusu hizmet kapsamında ilgili mevzuat gereği Vakıf, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Şirket içinde kablosuz ağa erişimler D SMART aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların tanımlanması, IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi erişim kayıtlarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’nın yükümlülükleri arasındadır.

Bu kayıtlara ek olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince log bilgileri de saklanmaktadır.

7.9. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Vakıf bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ve
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla işlenmekte olup, aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Yazılı veya elektronik ortamda temin edilen başvuru formu,
 • Çalışan adaylarının Vakıf’a
 •  elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Mülakat esnasında,
 • Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar,
 • İşe alım testleri.

Çalışanlarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

7.10. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Vakıf olarak çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini fiziksel mekan güvenliğinin temini ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.

Bu kapsamda tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV (kapalı devre kamera kayıt sistemleri) vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamakta ve veri saklama ve imha politika ve prosedürlerimize uygun olarak silmekte, yok etmekte ve anonim hale getirmekteyiz.
 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Vakıf olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Bununla birlikte, işbu Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı varlığı ve yurt dışına aktarım yapılacak olan üçüncü kişinin:

I. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olması,

II. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olmaması halinde ise, Vakıf ve güvenli olmayan ülkedeki veri sorumlusunun, yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun ilgili yurt dışı aktarımına izninin bulunması

hallerinde kişisel veriler açık rızaya bağlı olmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

8.3. Vakıf tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında yurt içinde aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Vakıf iş ortakları,
 • Vakıf iş bağlantıları,
 • Vakıf yetkilileri,
 • Grup şirketleri ve iştirakleri,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
Kişi Kategorisi Açıklama Aktarım Amacı
İş Ortağı Vakıf’ın faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşları ifade eder. İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla
İş Bağlantısı Vakıf’ın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Vakıf’a hizmet sunan tarafları ifade eder. İş bağlantılarından temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla
Yetkili Vakıf’ın yetkililerini ifade eder. Şirket ve Şirkete bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla
Grup Şirketleri ve İştirakleri Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirket ve iştiraklerini ifade eder. Vakıf tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Vakıf ’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Vakıf’ın bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ALINAN İDARİ ve TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

 1. Ağ Güvenliği ve Uygulama Güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Ağ Yoluyla Kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 3. Anahtar Yönetimi Kullanılmaktadır.
 4. Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedarik,Geliştirme ve bakımı kapsamında güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 5. Bulutta Depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 6. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 7. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 8. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 9. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 10. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 11. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 12. Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme/kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 13. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 14. Sızma testi uygulanmaktadır.
 15. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 16. Şİfreleme yapılmaktadır.
 17. Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
 18. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 19. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 20. Erişim,bilgi güvenliği,kullanım,saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 21. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 22. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 23. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 24. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 25. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere(yangın,sel vb) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 26. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 27. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 28. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 29. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 30. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 31. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının farkındalığı sağlanmaktadır.


10. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

10.1 Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.
 

11. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere en az 3 yıl boyunca saklanır.

Vakıf, aksi KVK Kurulu tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.
 

12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

12.1 Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Vakıf olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

12.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili politika ve prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
 

13. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız. 

İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

13.1 Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Vakıf İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65/1 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da advakfi@advakfi.org adresimize 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca veri sorumlusu olarak üçüncü kişilerin İlgili Kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

13.2 Başvurunun değerlendirilmesi

13.2.1 Başvurunun cevaplandırılma süresi

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf’a bu taleplere ilişkin olarak yapılacak başvuruların iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz Tebliğ’in 6’ncı maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7’nci maddesi gereğince ücret alınabilir.

13.2.2 Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

 • Kişisel verilerin, İlgili Kişi’nin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 •  İlgili Kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
 • Başvuru usulüne uyulmaması.

13.3 Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika’nın 12.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Vakıf İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilmesi, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilmesi ya da İlgili Kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

13.4 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.
 

14. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

Islak imzalı nüshalar Vakıf Genel Müdürlüğünde ve kontrollü kopyalar Muhasebe Departmanında saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisi’nin yazılı onayı ile Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından imha edilir.
 

15. GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç görülmesi halinde güncellenir. Bu sebeple, belirli aralıklarla Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilir.
 

16. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, Vakıf tarafından yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir.
 

17. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Vakıf Genel Müdürlüğünün yazılı onayı ile Hukuk Departmanı tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Muhasebe Departmanı tarafından saklanır.