Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Aydın Doğan Vakfı
Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi No:65 PK 34676, Üsküdar, İstanbul

Aydın Doğan Vakfı ("ADV" veya "Vakıf") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca Vakıf amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz bursiyerlerimizi, bursiyer adaylarımızı, yarışmacılarımızı, bağışçılarımızı, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı, ziyaretçilerimizi, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı, iş birliği içerisinde bulunduğumuz kurumların çalışan ve yetkilileri ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Vakıf faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri
2. İletişim Bilgileri
3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
4. Mali Veriler
5. Özlük Verileri
6. Diğer Veriler

1- Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

Açıklama
Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?
Kimlik bilgilerini; bursiyerlerimizden, bursiyer adaylarımızdan, çalışan adaylarımızdan, yarışmacılarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, bağışçılarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi ve kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Bursiyerlerimizin, bursiyer adaylarımızın, yarışmacıların kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Bağışçılarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantıları (tedarikçi, alt yüklenici) ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini mevzuat kapsamında gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi ile toplantı ve etkinliklere katılım nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

2- Veri Kategorisi İletişim Bilgileri

Açıklama
Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?
İletişim bilgilerini; bursiyerlerimizden, bursiyer adaylarımızdan, yarışmacılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, bağışçılarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik
Elektronik posta adresi, ikametgah adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Bursiyerlerimizin, bursiyer adaylarımızın, yarışmacılarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, yürüttüğümüz faaliyetler hakkında iletişime geçmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Bağışçılarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantıları (tedarikçi, alt yüklenici) ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi ve toplantı ve etkinliklere katılımı belirleme nedenleriyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Vakıf ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

3- Veri Kategorisi Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Açıklama
İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?
Aile bireylerine ait verileri çalışanlarımızdan toplamaktayız.

İçerik
Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.

 Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Vakıf ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

4- Veri Kategorisi Mali Veriler

Açıklama
Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır?
Mali bilgileri, bursiyerlerimizden, bursiyer adaylarımızdan, yarışmacılarımızdan,çalışanlarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

İçerik
Ücret, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini ise mevzuat kapsamındaki gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki hukuki yükümlülüklerimizdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Vakıf ilkelerimiz gereğince mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

5- Veri Kategorisi Özlük Verileri

Açıklama
İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır?
Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.

İçerik
Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız. 

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince, örneğin, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

6- Veri Kategorisi Diğer Veriler

Açıklama
Vakıf faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden toplanır?
Bu verileri; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

İçerik
İmza, IP numarası, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, şikayet ve iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.

Verinin toplanma amacı
Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla alınmaktadır.

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızdan, iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de bu bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Vakıf ilkelerimiz gereğince, örneğin, verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal düzenlemeler kapsamında, dönemsel olarak veya talep üzerine mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, Grup Şirketleri ve iş bağlantıları (ilgili Bakanlıklar, yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmet ifası amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir. 

Örneğin, kişisel verilerinizi, hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle yerine getirilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için, ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak, rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle [advakfi@advakfi.org] kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya [Aydın Doğan Vakfı Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/İstanbul] adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

İlgili Dökümanlar:

- Aydın Doğan Vakfı KVK Politikası

- Aydın Doğan Vakfı Çocuk KVK Politikası

- Aydın Doğan Vakfı Çerez Politikası

- Aydın Doğan Vakfı Gizlilik Politikası

- Aydın Doğan Vakfı İlgili Kişi Başvuru Formu